Stichting Genealogisch Archief Vermeer
Postadres: Molenlaan 23, 3055 EE ROTTERDAM
E-mail:
E-mails met bijlagen: 

IBAN: NL61 INGB 0007 7064 45
BIC: INGBNL2A

t.n.v. Stichting Genealogisch Archief Vermeer


 

Profiel:

Opgericht bij notariële akte d.d. 30 januari 1997 voor mr. G. Kleykamp-van der Ben, notaris te ’s-Gravenhage.
Statuten gewijzigd bij notariële akte d.d. 8 mei 2012 voor mr. J.F.M. Bolscher, notaris te Baarle-Nassau.

K.v.K. Arnhem 41053500

Aangesloten N.G.V.-afdeling familieorganisaties onder nr. 108318
Geregistreerd bij het College Bescherming Persoonsgegevens

Genealogisch en historisch onderzoek naar de namen VERMEER / LOSECAAT VERMEER / de BRUIN VERMEER / VERMEHR / RHEMREV.


 

Bestuur:
 


 
Voorzitter
Bestandsbeheerder & Redacteur Alweer een Vermeer
Rendert Vermeer Rotterdam

 
Secretaris vacature

 
Penningmeester Diny Vermeer-van Hest Best
Lid
Historisch en genealogisch onderzoek
Mark Vermeer Tilburg
Lid
Webmaster
Simon Kuipers Delft

Oprichter:

  Sietse Vermeer     

Ereleden:

   
Sietse Vermeer †
Gijs Slingerland †
Willem Vermeer †
Dieneke Vermeer-Klaver †
Joseph Vermeer


 

Ontstaan.

De SGAV werd opgericht nadat in 1996 een honderdtal Vermeer’s bijeen kwam in het Mauritshuis in Den Haag. Daar werd destijds een bijzondere tentoonstelling gehouden van de wereldberoemde schilder Johannes Vermeer (1632-1675). Enkele deelnemers bleken de zelfde passie te hebben: stamboomonderzoek.  Alle reeds verzamelde gegevens werden bij elkaar gevoegd. In oktober 1996 werd ten huize van de initiator Sietse Vermeer in Arnhem de SGAV officieus opgericht. Deze gebeurtenissen in 1996 zien wij als startpunt. Van de ‘geboorte’ werd in januari 1997 officieel aangifte gedaan bij de notaris. In 2006 vierde de SGAV haar tienjarig bestaan met een bijeenkomst op landgoed Bronbeek in Arnhem. 

 

Doelstellingen.

De doelstelling van de SGAV is omschreven in artikel 2 van de statuten:

"De stichting heeft ten doel alle gegevens en wetenswaardigheden te verzamelen en te noteren ter completering van de genealogie van de geslachten Vermeer of Vermehr of Rhemrev of Losecaat Vermeer of De Bruin Vermeer, alsmede het verzamelen verwerven, in bruikleen nemen en geven van zaken, welke behoren of behoord hebben aan een geslacht Vermeer of een rol hebben gespeeld in de historie van een geslacht Vermeer, welke zaken zij eventueel ten toon stelt of ten toon doet stellen en verder al datgeen dat in de ruimste zin des woords dienstbaar is aan het hiervoor gestelde doel.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:
a. te pogen boekwerken, archiefstukken en andere zaken welke van belang worden geacht voor de geschiedenis van het geslacht Vermeer, in eigendom, in bruikleen, of anderszins te verkrijgen, alsmede zorgen voor het beheer, de restauratie en het onderhoud van het door haar verworvene;
b. onderzoekingen te doen instellen naar de geschiedenis van het geslacht Vermeer en zo mogelijk van tijd tot tijd bijzonderheden dienaangaande te publiceren via een periodiek of boekwerk; en
c. en al datgene verder te verrichten, wat het bestuur ter bevordering van het doel van de stichting gewenst acht."

Uit ons onderzoek is gebleken dat de families Losecaat Vermeer, de Bruin Vermeer, Vermehr en Rhemrev (achterstevoren) ook uit een familie Vermeer zijn ontsproten. Ons bestand bestaat momenteel uit bijna 120.000 personen en de oudste gegevens gaan terug tot ver in de Middeleeuwen. Naast het verzamelen van enkel geboorte-, huwelijks- en overlijdensdata, archiveren wij ook foto’s, documenten, familiewapens, verhalen en dergelijke. Met het organiseren van bijeenkomsten en het betrekken van naamgenoten bij het onderzoek willen wij de onderlinge band versterken.

Ter inzage bij de Koninklijke Bibliotheek onder ISSN 1386-5390, het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) beiden in Den Haag, de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) te Weesp, het Arend Datema Instituut & Historische Kring Kesteren.


Een lijst van alle bij ons bekende families is hier te vinden.