Privacyreglement AVG - Stichting Genealogisch Archief Vermeer

De verwerking van uw persoonsgegevens geschiedt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679, hierna AVG) en eventuele andere wet- en regelgeving daaraan stelt. In deze Privacyverklaring wordt in detail uiteengezet hoe de Stichting Genealogisch Archief Vermeer met uw persoonsgegevens omgaat en hoe wij deze registreren en verwerken.

Organisatiegegevens

Stichting Genealogisch Archief Vermeer

Postadres: Molenlaan 23, 3055 EE ROTTERDAM

Telefoon: geen

K.v.K. 41053500

IBAN: NL61 INGB 0007706445

BIC: INGB NL2A

Email: bestuur@alweer-een-vermeer.nl

Website: www.alweer-een-vermeer.nl

Blog: sgavermeer.blogspot.nl

Samenstelling bestuur: zie hier

1.De AVG en privacyrechten

U kunt bij ons ten allen tijde uw rechten in het kader van de AVG laten gelden. Wij hebben hiervoor een procedure vastgesteld. U benadert ons via e-mailadres (bestuur@alweer-een-vermeer.nl) of postadres, waarna wij u een formulier zullen retourneren. Dit formulier dient u te ondertekenen en een kopie van uw ID-bewijs of paspoort toe te voegen, zodat wij ook kunnen verifiëren dat u de juiste persoon bent waar het over gaat. Uw burgerservicenummer (BSN) hebben wij hiervoor niet nodig en deze kunt u doorstrepen/zwarten. Het is in het belang van uw recht dat alles hierover goed wordt geregistreerd.

Welke rechten bestaan er onder de AVG voor persoonsgegevens?

a.Het recht op dataportibiliteit (overdraagbaarheid van persoonsgegevens);

Het gaat hier alleen om digitale gegevens, die wij met toestemming van u verwerken.

U kunt ons dus vragen om uw gegevens digitaal aan te leveren bij een andere organisatie.

b.Het recht op vergetelheid Het recht om “vergeten” te worden. Dit recht houdt in, dat wij in een aantal gevallen uw persoonsgegevens moeten wissen als u ons hierom verzoekt.

Wanneer geldt het recht op vergetelheid ?

Niet meer nodig De organisatie heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor de organisatie ze heeft verzameld of waarvoor de organisatie ze verwerkt.

Intrekken toestemming U heeft ons eerder (uitdrukkelijke) toestemming gegeven voor het gebruik van uw gegevens, maar trekt deze toestemming nu in (hiervoor kunt u ons benaderen via e-mail of per post).

Bezwaar Dit heeft te maken met direct marketing, hetgeen voor onze organisatie niet van toepassing is.

Onrechtmatige verwerking De organisatie verwerkt de persoonsgegevens onrechtmatig. Bijvoorbeeld omdat er geen wettelijke grondslag is voor de verwerking (in ons geval niet van toepassing).

Wettelijk bepaalde bewaartermijn De organisatie is wettelijk verplicht om de gegevens na bepaalde tijd te wissen.

Wanneer geldt het recht op vergetelheid niet?

De organisatie verwerkt de gegevens om een (wettelijk vastgelegde) taak van algemeen belang uit te oefenen. De organisatie moet de gegevens in het algemeen belang archiveren.

c.Het recht op inzage. Dat is uw recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in te zien.

d.Recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te wijzigen.

Deze geeft u het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten wijzigen of om persoonsgegevens aan te vullen.

e.Het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten verwerken. Dit recht geldt in situaties die voldoen aan de volgende criteria:

Gegevens zijn mogelijk onjuist. Geeft u aan dat wij onjuiste persoonsgegevens gebruiken? Dan mogen wij deze gegevens niet gebruiken zolang wij nog niet gecontroleerd hebben of de gegevens wel kloppen.

De verwerking is onrechtmatig Wij mogen bepaalde gegevens niet verwerken, maar u wil niet dat wij uw gegevens wissen. Bijvoorbeeld omdat u de gegevens later nog wil opvragen.

Gegevens zijn niet meer nodig Wij hebben uw persoonsgegevens niet meer nodig voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld. Maar u heeft de persoonsgegevens nog wel nodig voor een rechtsvordering. Bijvoorbeeld een juridische procedure waarbij u betrokken bent.

Betrokkene maakt bezwaar Maakt u bezwaar tegen het verwerken van uw persoonsgegevens? Dan moeten wij stoppen met deze gegevens te verwerken. Tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoeren die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van u. Zo lang nog niet duidelijk is of onze gronden zwaarder wegen, mogen wij uw gegevens niet verwerken.

f.Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten.

Omdat wij altijd persoonlijke besluiten nemen binnen onze organisatie, is dit voor ons niet van toepassing.

g.Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Maakt u bezwaar tegen het verwerken van uw persoonsgegevens? Dan moeten wij stoppen met deze gegevens te verwerken. Tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoeren die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van u. Zolang nog niet duidelijk is of onze gronden zwaarder wegen, mogen wij uw gegevens niet verwerken.

h.Ten slotte heeft u recht op duidelijke informatie over wat wij met uw persoonsgegevens doen. Vandaar dat wij als organisatie zo duidelijk mogelijk proberen te omschrijven in deze privacyverklaring waarom wij uw persoonsgegevens nodig hebben, wat we hiermee doen, wat we registreren en wie er toegang hebben tot deze gegevens en hoe deze beveiligd worden.

2.Waarom verwerken wij persoonsgegevens? (doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking)

Wij verwerken uw gegevens op basis van één van de onderstaande gronden:

1.Het is noodzakelijk voor de uitvoering van onze dienstverlening;

2.Wij hebben toestemming van u gekregen om ze te verwerken, middels uw opdracht;

3.Wij vertegenwoordigen (met een schriftelijke machtiging van u) uw belangen bij derden;

4.Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van uw gegevens.

3.Welke persoonsgegevens verwerken wij en wat registreren wij?

Verwerkingen:

Ten behoeve van het samenstellen van familiegeschiedenissen verwerken wij de volgende persoonsgegevens van levende personen:

-Voor- en achternaam;

-Geslacht;

-Geboortedatum en -plaats;

-Beroep;

-Huwelijksdatum en -plaats.

Ten behoeve van correspondentie en verzending van ons magazine:

-Adres: straat, postcode en woonplaats; [zie ook punt 9]

-Telefoonnummer;

-E-mailadres.

Registraties:

-Wij registreren aan welke acties/diensten u meedoet, die de stichting organiseert;

-Wij registreren gespreksverslagen, telefoontjes en andere zaken om uw gegevens up to date te houden;

-Wij registreren dienstaanvragen;

-Wij registeren datgene wat u van de stichting ontvangen heeft.

4.Een organisatie moet een wettelijke grondslag hebben om uw gegevens te mogen verwerken. Wij baseren ons op de volgende wettelijke grondslagen:

a.Noodzaak voor de uitvoering van onze dienstverlening.

b.Een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van uw gegevens.

5.Bijzondere persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens van gevoelige aard.

Binnen onze organisatie kunnen persoonlijke gegevens worden verwerkt. Dit zijn gegevens waarmee u geïdentificeerd kunt worden.

Het kan zijn dat op uw verzoek, door de aard van uw dienstaanvraag bijzondere persoonsgegevens van u door ons worden verwerkt. Wij verwerken bijzondere persoonsgegevens alleen wanneer u deze zelf aan ons bekend heeft gemaakt en alleen voor het doel waarvoor u ze bekend heeft gemaakt of wanneer u schriftelijke toestemming hebt gegeven deze gegevens te verwerken.

6.Verwerken van bijzondere persoonsgegevens

Er is een algemeen verbod om deze gegevens te verwerken.

Dit verbod geldt niet voor onze organisatie, omdat wij ons kunnen beroepen op één van de grondslagen voor het verwerken van “gewone” persoonsgegevens. Op uw verzoek is de verwerking noodzakelijk met het oog op de uitvoering van verplichtingen en de uitoefening van specifieke rechten van uw dienstaanvraag op het gebied van belastingrecht. We verwerken uw gegevens in het kader van gerechtvaardigde activiteiten en met passende waarborgen. De verwerking heeft betrekking op persoonsgegevens die kennelijk door u openbaar zijn gemaakt.

7.Wat kunnen wij voor u betekenen, indien u ons geen persoonlijke (correcte en volledige) gegevens verschaft?

U heeft geen (wettelijke) plicht om uw persoonsgegevens met ons te delen. Wij kunnen u echter niet helpen, of laten meedoen aan acties/projecten indien we geen juiste of volledige persoonsgegevens van u ontvangen. Dan is het voor onze organisatie onmogelijk om de dienstverlening op te starten of u te laten meedoen aan acties/projecten.

8.Samenwerking intern binnen de stichting

Binnen de stichting worden dienstaanvragen besproken, maar niet vastgelegd in verslagen.

9.Samenwerking met derden

In het kader van de AVG zijn wij verwerkingsverantwoordelijke en ook verwerker.

Donateurs van onze stichting krijgen halfjaarlijks het magazine Alweer een Vermeer toegezonden. Onze drukker, Editoo te Arnhem, is tevens onze verzender. De drukker heeft van onze donateurs dientengevolge naam en adresgegevens nodig voor de adressering.

Met drukker Editoo hebben wij een verwerkingsovereenkomst. De drukker wist het adresbestand na drie maanden.

10.Website en cookies

Wij verwerken op onze website geen cookies.

Een cookie is een klein tekstbestand dat door de browser op uw computer, smartphone of tablet wordt geplaatst. Websites willen hiermee uw surfgedrag volgen of voorkeuren opslaan.

U kunt in uw browser instellen dat u geen cookies wenst op te slaan op uw computer. U leest op de website van de Consumentenbond meer over dit proces. U kunt ook eerder opgeslagen cookies verwijderen.

11.Beveiligde verbinding

Uw verbinding met onze website en het versturen van formulieren is versleuteld middels SSL (een beveiligingscertificaat). Zo kunnen onbevoegde derden de informatie die u met ons deelt niet inzien. Wij houden onze website en onze systemen up-to-date en beveiligd en controleren regelmatig op onregelmatigheden.

12.Social Media.

De inhoud van sommige pagina’s binnen Facebook, de website van de Stichting Genealogisch Archief Vermeer en onze pagina op Blogspot, kan onderling worden gedeeld. Bij het delen slaan Facebook en Blogspot (een platform van Google) cookies op in uw computer. Genoemde organisaties kunnen in dit geval persoonsgegevens van u verwerken. Om na te gaan wat deze organisaties met deze gegevens kunnen doen, kunnen de respectievelijke privacy verklaringen van Facebook en Google worden geraadpleegd.

De Stichting Genealogisch Archief Vermeer heeft hier geen invloed op en draagt hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid.

N.B. de Stichting Genealogisch Archief Vermeer deelt nooit persoonlijke gegevens op internet.

13.Bewaartermijnen

Zolang uw gegevens noodzakelijk zijn voor dienstverlening, of voor het meedoen aan projecten of acties die door de stichting georganiseerd worden, worden deze bewaard. Wanneer dit niet meer nodig is, bewaren we deze gegevens maximaal 4 jaar.

Dit doen wij, omdat wij vanuit onze praktijkervaring merken dat mensen uit onze doelgroep ons vaker benaderen voor dienstverlening, wanneer ze eerder aan een actie of een project hebben meegedaan.

14.Klachten

Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens? Dan horen wij dat zeker graag en zullen proberen om uw klacht naar tevredenheid op te lossen.

Komt u er met ons niet uit? Dan heeft u altijd het recht om een gemotiveerde klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, u kunt dat doen via hun website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Dit privacy document is bijgewerkt op 25 juli 2018. Download het document als pdf.

Kijk regelmatig op onze website om te zien of er veranderingen zijn aangebracht in dit document.